องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการประเมิน URL
O01 โครงสร้างหน่วยงาน
O02 ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
O03 อำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน
O05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O06 กฎหมายเกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการประเมิน URL
O07 ข่าวการประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการประเมิน URL
O08 Q & A
O09 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)