องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ชื่อตัวชี้วัดย่อย
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ชื่อตัวชี้วัดย่อย
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส