องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการประเมิน URL
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O 21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี