องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ประเด็นการประเมิน URL
OIT14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี